Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na

odległość z udziałem KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez

podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w

posiadanie PRODUKTU. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI

przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy

KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób

oferowany przez SPRZEDAWCĘ – SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu

KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających

najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie

SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również

oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego

formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia

oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle

KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o

odstąpieniu od umowy.

 1. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni

kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od

umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY

 • chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu

terminu decyduje data nadania przesyłki.

 1. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące

wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 1. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA.

SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili

otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej

odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na

inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi

kosztami. W przypadku gdy płatność byłą dokonana kartą płatniczą SPRZEDAWCA

dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej

Zamawiającego

 1. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT

(KLIENT).

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku.

 1. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka

zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w

transporcie.

 1. Koszty powrotu do nadawcy przesyłki nieodebranej ( z paczkomatu,poczty,

od kuriera) itd pokrywa kupujący.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

KONSUMENTOWI w wypadkach:

 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę

za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo

odstąpienia od umowy;

 1. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku

finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą

wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

 1. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu

zindywidualizowanych potrzeb;

 1. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu

zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

 1. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w

zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić

ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po

dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone

z innymi rzeczami;

 1. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których

cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których

dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość

zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;

 1. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego

przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli

przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania

KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne

do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje

KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 1. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub

wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy

o prenumeratę;

 1. umowy zawartej na aukcji publicznej;
 2. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu

rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 1. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą

KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu

go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Koszyk
Scroll to Top